Sipilä ei ollut esteellinen Terrafame-asiassa.

16.02.2017


Kuva : Wikipedia

Iltasanomat 01.02.2017

"– Yleislausekejäävi voi tulla kyseeseen silloin, kun asian luonne on sellainen, että henkilön puolueettomuutta saatettaisiin ryhtyä epäilemään yleisön keskuudessa.

Oikeusasiamiehen mukaan pelkkä julkinen kohu ei kuitenkaan voi olla esteellisyyden perusteena.

Luottamuksen vaarantumiselle on aina löydettävä konkreettinen peruste, minkä vuoksi oikeusasiamies katsoi, ettei Sipilä ollut esteellinen yleislausekkeen perusteella."


Asian luonne; Lehdistön taholta on julkisesti herätetty perusteetonta kohua (kiihkoa) kansan keskuudessa, joka johti muunmuassa Pääministeri Sipilälle esitettyihin tappouhkauksiin. Asian luonteeseen kuuluu myös valtiolle/kansalle tuotettu ylimääräinen kustannus, joka syntyy kaikkien valtiovallan palveluksessa olevien henkilöiden palkoista, jotka ovat osallistuneet keskusteluun asiasta - Oikeusasiamiehen tekemään päätökseen saakka.

Valtiovallan perustuslaista

16.02.2017

§2 Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
§6 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
§7 Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
§8 Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.
§10 Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

Näin ollen median kuuluu julkisesti pyytää anteeksi Pääministeri Juha Sipilältä sekä Suomen Kansalta. Medialla ei ole oikeutta olla Poliisi, Syyttäjä ja Tuomari vaan käytäntö on että ottaa selvää asiasta - tässä tapauksessa Oikeusministerin kautta ennen kuin julkaisee yhtään mitään. Kun Oikeusministeriö on tutkinut asian, media voi harkita asian julkaisemista siinä mielessä että jos kansan keskuudessa mahdollisesti on epäilijöitä, he rauhoittuvat. Menetelmä on hienotunteisuutta, hienovaraisuutta ja yhteiskuntaa ja elinympäristöä kehittävä.

Näkökanta

02.02.2017

"Koska kysyminen, kysymyksiin vastauksien saaminen ja niistä kansalle kertominen ovat olennainen osa suomalaista kansanvaltaa - länsimaista demokratiaa. - Iltalehti 01.02.2017"

Edellyttäen että mitä median välityksellä kansalle on kerrottu, on 100% totta. Kannattaa lukea Suomen Kansan Perustuslain §1 - §12 ja noudattaa niitä sanantarkasti ja johdonmukaisessa järjestyksessä, ettei julkisessa toimessaan erehdy julkaisemaaan jotain mikä Kansan yhteisen, demokratiaan perustuvan julkisen mielipiteen mukaan on laitonta.

"Siksi ylimielisesti mediaa ylenkatsova poliitikko - oli kyseessä sitten Suomen pääministeri tai pienen kunnan varavaltuutettu - ei kuulu länsimaiseen demokratiaan."- Iltalehti 01.02.2017"

Jos media Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslain vastaisesti loukkaa yksittäistä henkilöä, kansanosaa ja/tai kansaa kohullaan (kiihottamisellaan) - se ei edusta pohjois-, itä-, etelä- eikä länsimaista demokratiaa. Näin ollen koko kansan oikeus ja velvollisuus on vähintääkin "katsoa ylimielisesti mediaa".

"Ei edes Suomessa, joka tosin alkaa koko ajan näyttää enemmän joltain muulta kuin länsimaiselta demokratialta." - Iltalehti 01.02.2017"

Voi olla että demokratian vastainen taho, on Suomen perustuslain vastaisilla valheellisilla kohuillaan (kiihottamisillaan) aiheuttanut sen että demokratia Suomen Kansan keskuudessa on vahvistunut. Jatkumo voi olla että Perustuslain mukainen ja suojelema kansankohu nousee laittoman kohun levittäjää kohtaan, joka puolestaan johtaa laittoman kohun levittäjän poistamiseen Suomesta, johon Suomen valtiovallalla on kaikki demokratiaa ja ihmisoikeuksia suojelevat oikeudet; Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake