Arvio sotilaallisesta yhteistyöstä

Päivitetty 23.02.2015


Ruotsin kuningaskunnan vaakuna.

Ennen kuin historialliset reaali- ja käsitteelliset tiedot esitetään, on sanottava että Suomen perustuslain mukaan, on ehdottomasti kiellettyä yhdistää kaikki tänään elävät Etnisesti Ruotsalaiset sellaisiin henkilöihin historiassa tai tänään, jotka olemassa olevien reaali- ja käsitteellistieteellisten todisteiden valossa kaikkine sanoineen ja tekoineen, syyllistyivät tai syyllistyvät rikoseen ihmisyyttä vastaan, tai ovat esittäneet tai esittävät asioita, jotka Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslain mukaan ovat laittomia.

Historiallinen Mielipiteemme -osion Etnisten Kansakuntien Historiaa -sivulla esitetyt tiedot, koskevat Ruotsin kielellä esitettynä, myös tänään elävää Etnistä Ruotsin Kansaa.

Esitetty asia

19.02.2015

"Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun lehtori Tomas Ries näkee, että Suomen ja Ruotsin on syytä puolustaa Ahvenanmaata yhdessä. Yhteistyöllä on Riesin mukaan erityisen iso merkitys Ahvenanmaan kannalta. Ahvenanmaata ei saa kansainvälisten sopimusten mukaan varustaa sotilaallisesti, mutta Suomi on sitoutunut puolustamaan aluetta.

– Mikäli Venäjä valtaa Ahvenanmaan, se olisi Ruotsille katastrofaalista aivan kuten Suomellekin. Ahvenanmaan puolustus on vahvempi, kun Suomi ja Ruotsi puolustavat sitä yhdessä. Se on ilmiselvää. Tämä on yksi asia, mitä Ruotsissa lasketaan, Ries sanoo."


Ilmiselvää on, että asian tiimoilta on keskusteltu aikaisemminkin - jonka seuraamuksista tässä yhteydessä kannattaa muistuttaa:

"Vuonna 1938 Ahvenanmaan kysymys muodostui sekä Ruotsin että Suomen lehdistössä suosituksi teemaksi; Ahvenanmaan kysymyksen koettiin tarjoavan lähtökohdan Ruotsin ja Suomen sotilaalliselle yhteistyölle."

Tunnetusti sitä teemaa ei seurannut rauha.


Yllä oleva on asiakokonaisuudesta otettu lainaus. Lue Iltasanomien julkaisu kokonaisuudessaan. Lainaus koskien Ahvenanmaata : Talvisodan tausta, Wikipedia.

Arvioinnin kohteet

23.02.2015

Suomen perustuslaki on koko Suomen Valtiovallan/Kansan julkinen mielipide siitä, miten Suomen rajojen sisäpuolella kuuluu olla ja elää sivistyneesti, riippumatta yksittäisten henkilöiden yhteiskunnallisesta asemasta, poliittisesta kuuluvuudesta, iästä t m v, ja se on ehdottomasti huomioitava ensin.

Arvioinnin ensisijainen kohde on Ruotsin Valtiovallan ja Kuningaskunnan palveluksessa toimiva viran haltija, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun lehtori Tomas Ries. Edellisen lisäksi, Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin lausuntoja asiasta on otettu huomioon arviossa, joka paljastaa Ruotsin puolustusvoimien sotilaallispsykologisen, propagandaan perustuvan strategian. Tällaista yhteistyötä ehdotetaan.

Suomen perustuslaki

23.02.2015


Suomen Valtiovallan laki.

Käytämme tässä arviossa asiaan suoraan yhdistettävissä olevia lakeja Suomen perustuslain §1 - 10:stä. Jokaisen §:n alapuolella on selvitys siitä miten käytämme lakia sellaisenaan tai sovelletussa muodossa.

Finlex : Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslaki kokonaisuudessaan.

1 luku Valtiojärjestyksen perusteet

1 § Valtiosääntö
Suomi on täysivaltainen tasavalta. Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen. (4.11.2011/1112)


"Kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi" viitaten, ensimmäisenä tällä sivulla olemme soveltaneet Suomen perustuslain §1 Etnisen Ruotsin Kansan ihmisarvon loukkaamattomuuden turvaamiseen, sekä vapauden ja oikeuksien turvaamiseen.


2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.


Itsestään selviä asioita demokraattisessa maassa Kristillisine arvoineen, jossa reaali- ja käsitteellistieteellinen tieto kulkee Valtiovallalta Eduskuntaan, ja Eduskunnasta Valtiovallalle.


4 § Valtakunnan alue
Suomen alue on jakamaton. Valtakunnan rajoja ei voida muuttaa ilman eduskunnan suostumusta.


Ennen §4 on §3, §2 ja §1. Edellisten lisäksi, on Pariisin rauhansopimus 1947, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla.

Yksittäisen puolueen johtajan tai puolueen johdon, ei saa tehdä päätöksiä ja/tai sopimuksia sellaisissa asioissa jotka koskevat koko kansaa, esimerkiksi koskien sotilaallista yhteistyöstä tai liittoutumista jossakin muodossa.

Asioissa jotka koskevat koko kansaa, on järjestettävä kansanäänestys. Ennen äänestystä, on kansalle toimitettava reaali- ja käsitteellistieteeliset tiedot joiden perusteella kansa äänestää. Äänestyksen tuloksen mukaan Valtiovaltaa edustava Eduskunta tekee päätöksensä.

Pariisin rauhansopimus 1947

18.02.2015


Suomen Valtiovallan vaakuna.

Rikos ihmisyyttä vastaan on laajamittainen ja järjestelmällinen siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys, johon liittyy Suomen lain määritelmän mukaan surmaamista, orjuuttamista, ihmiskauppaa, kidutusta, vahingoittamista, väestön tuhoamista, karkottamista tai pakkosiirtoa, kansainvälisen oikeuden vastaista vangitsemista, raiskaamista tai muuta seksuaalista väkivaltaa, pakottamista prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon, rotuerottelua, tai jonkin ryhmän tai yhteisön vainoa poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella tai niihin rinnastettavasti.

Tärkeimpiä dokumentteja Suomen historiassa, on Pariisin rauhansopimus 1947 Suomen ja m m Venäjän välillä. Rauhansopimuksen II Osa, II Luku, 6:s 7:s ja 8:s artikla ovat tänään kaikista tärkeimmät.

II Osa, II Luku, 6 artikla
Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Suomi, joka on välirauhansopimuksen mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin vapauttaakseen kansalaisuuteen ja kansallisuuteen katsomatta kaikki henkilöt, joita on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia, sekä kumoamaan diskriminatoorisen lainsäädännön ja siitä johtuvat rajoitukset, sitoutuu saattamaan nämä toimenpiteet päätökseen ja olemaan vastaisuudessa ryhtymättä toimenpiteisiin tai saattamatta voimaan lakeja, jotka olisivat ristiriidassa tässä artiklassa mainittujen tarkoitusperien kanssa.

II Osa, II Luku, 8 artikla
Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet.

Yksityiskohtia Pariisin rauhanspoimuksesta

18.02.2015

II Osa, II Luku, 6 artikla
Ennen 1947, kaikilla Suomalaisilla Suomessa ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

II Osa, II Luku, 7 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset. Henkilöitä "on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia."

Ketkä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä: info@mielipiteemme.fi

II Osa, II Luku, 8 artikla
Ennen 1947, Suomessa oli fascisminluontoisia poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä, jotka kielsivät Suomen Kansalta sen demokraattiset oikeudet.


A. Neuvostoliitto/Venäjä ei ole koskaan kieltänyt Suomalaisilta ihmisoikeuksia, perusvapauksia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa niiden olemassaolo on m m Venäjän, Yhdistyneitten Kansakuntien, Euroopan Unionin ja USA:n taholta vaadittu ja niiden suojaama.

Mitä 1947 jälkeen on esitetty Toisesta Maailmansodasta ja Suomen osuudesta siinä, mihin tänään uskotaan kuten esimerkiksi että "Venäjä on uhka Suomelle ja on aina ollut", on 1947 jälkeen levitetyn propagandan tulos. Pariisin Rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, kumoaa kaikki 1947 jälkeen esitetyt näennäistieteelliset uskomukset.

B. Sisäisen rauhan vahvistamiseksi ja rauhan naapurimaidensa kanssa ylläpitämiseksi, Suomen on toteutettava mitä Pariisin rauhansopimuksen II Osan, II Luvun, 6, 7, 8 Artiklassa - on sovittu, jonka jatkeena ja tukena on Suomen Valtiovallan/Kansan perustuslaki. Mitään muuta Suomen ei tarvitse tehdä poliittisesti, sotilaspoliittisesti eikä sotilaallisesti.

C. Jos sellaisia lakeja on säädetty, jotka osittain tai kokonaan rajoittavat tai kieltävät Suomen Kansan "nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus", tai että säädetyt lait suoraan tai epäsuoraan ovat "diskriminatoorisia rajoituksineen", sellaiset lait on ehdottomasti poistettava.

D. Kaikki "fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, joiden tarkoituksena on ollut tai on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet" on kiellettävä ja hajotettava, ja "kaikki fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt jotka ovat harjoittaneet tai harjoittavat Venäjälle, tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa", on kiellettävä ja hajotettava.

E. Sisäisen rauhan vahvistamiseksi ja rauhan naapurimaidensa kanssa ylläpitämiseksi, Suomen on tiedotettava naapurimaitaan, Euroopan Unionia, Yhdysvaltoja, NATOa sekä Yhdistyneitä Kansakuntia Pariisin rauhansopimuksen II Osan, II Luvun, 6, 7 ja 8 Artiklan sisällöstä, joita Suomen Kansan/Valtiovallan perustuslaki tukee.

F. Mitä "Ruotsin vallan aikaan" kuuluu ennen rauhansopimusta 1947, siitä ei saa syyttää Ruotsin kansaa. Rauhansopimuksen tarkoitus on, että yksittäiset henkilöt, järjestöt, organisaatiot y m v, paljastavat itsensä Suomen Knsalle ja/tai kaikille Kansoille Pariisin rauhansopimuksen II Osan, II Luvun, 6, 7 ja 8 Artiklan ja/tai Suomen perustuslain vastaisella käyttäytymisellä.

Reaali- ja käsitteellistieteellinen arvio

RakenteillaEnsisijaisesti huomioimme, että Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun lehtorilla Tomas Riesillä on ammattiaan vastaava koulutus. Jokainen hänen koulutustasollaan oleva henkilö, on tietoinen Pariisin rauhansopimuksen sisällöstä m m Suomen ja Venäjän välillä, jota Suomen perustuslaki tukee, koskien m m ihmisoikeuksien ja perusvapauksien - joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin, kokoontumisvapaus sekä demokraattiset oikeudet - suojelemista ja turvaamista. Edellä mainituista demokraattisista oikeuksista nauttivat monen muun maan ohella Amerikkalaiset, Suomalaiset, ja jopa Ruotsalaiset.

Tomas Ries vaikuttaa Atlantti-Seurassa "joka pyrkii edistämään Suomen liittymistä NATOon".

NATO on puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus a) poliittisin ja b) sotilaallisin keinoin. Näin ollen, poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka levittävät Pariisin rauhansopimuksen vastaista epädemokraattista propagandaa - uhkakuvia joilla ei ole kiintopistettä todellisuuteen lietsoen Demokraattisessa Kristillisessä maassa pelkoa ja/tai vihaa -, ovat NATOn ja Yhdistyneitten Kansakuntien vastaisia.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist

23.02.2015

Jos vieras valtio hyökkäisi Suomeen, mitä Ruotsi tekisi? Auttaisiko se Suomea?

– En spekuloi sillä, mitä tapahtuisi kriisitilanteessa. Olemme nyt luomassa tietoa vaihtoehdoista erillaisissa skenaarioissa, joita voi sattua sotilaallisissa kriiseissä ja siviilikriiseissä.

Mutta auttaisiko Ruotsi?

– Luomme nyt vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Kun on nämä vaihtoehdot, voimme toimia laajemmin.

Eli Ruotsilla olisi vaihtoehto auttaa, jos se päättäisi niin?

– Ei ole kyse siitä, mitä Ruotsi voi tehdä ja Suomi voi tehdä tietyssä tilanteessa, vaan mitä voimme tehdä yhdessä. Tämä ei ole lupaus, että niin ja niin käy jossain erityisessä tilanteessa. Ei voi sanoa, että nyt on jokin sopimus. Olemme kaksi itsenäistä ja liittoutumatonta maata.


Ruotsin puolustusministeri esittää että hän ei spekuloi - mutta kaikki mitä sisältyy esitettyyn "Venäjän uhkaan" on spekulointia; propagandaa.

Että maailmalle leviää "Suomi pelkää Venäjää" -käsitys, johtuu lähinnä siitä, että matkataan maita ja mantereita etsien sieltä sotilaallista yhteistyötä, puolustusministeri ja lehtimies Peter Hultqvistin et al kuvittelemaa vihollista vastaan.

Maan ja kansan pahin vihollinen, ei ole koskaan maan rajojen ulkopuolella, vaan maan rajojen sisäpuolella. Rauhan aikana on rakennettava kestävään rauhaan, eikä seuraavaa sotaa varten - niin kuin niillä "puhdasrotuisilla viikingeillä jotka eivät ole koskaan sekoittunut toiseen rotuun" ja "loisteliailla valloittajakuninkailla jotka toivat sivistyksen" oli tapana tehdä.


Yllä oleva on asiakokonaisuudesta otettu tieto. Lähde esitetyille kysymyksille ja vastauksille on Ilta-Sanomien : Mitä Ruotsi tekisi, jos Suomeen hyökättäisiin? Puolustusministeri vastaa -julkaisu.

Johtopäätös sotilallisesta yhteistyöstä

23.02.2015

Neuvostoliitto/Venäjä ei ole kieltänyt Suomalaisilta ihmisoikeuksia, perusvapauksia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa niiden olemassaolo on m m Venäjän taholta vaadittu. Venäjä ei ole koskaan ollut uhka Suomelle. Käsitys että Venäjä on uhka Suomelle, perustuu toisen maailmansodan jälkeen levitettyyn propagandaan.

Neuvostoliitto/Venäjä, ei ole toisen maailmansodan jälkeen ehdottanut sotilaallista yhteistyötä, johon sisältyy esimerkiksi jaettu Ahvenanmaan puolustaminen, tai mitään muutakaan mitä kaavailtu "Ruotsin ja Suomen sotilaallinen yhteistyö" pitää sisällään. Venäjä ei ole uhannut Suomea eikä se ole hyökännyt Suomeen.

Suomen perustuslain mukaan, kuten myös Pariisin rauhansopimuksen mukaan, propagandan levittäminen jonka seuraamuksena perusteetonta pelkoa ja/tai vihaa maata ja kansaa kohden - oli kyseessä naapurimaa ja kansa tai ei - on ehdottomasti kielletty.

I. Kyseessä ei ole fyysinen sotilaallinen hyökkäys, vaan sotilaallispsyykkinen hyökkäys, jonka tarkoituksena luoda epävakaa - Ukrainaa vastaava - tilanne Suomessa.

II. Sotilaallinen yhteistyö epävakauttaa Suomen ja Venäjän välisiä suhteita, ja pahimassa tapauksessa "Suomen on pakko liittyä Natoon". Epävakauden luominen propagandalla, on epädemokraattista NATOn vastaista toimintaa.

III. Suomen hallitusta yritetään johtaa rikkomaan Suomen perustuslain "4 § Valtakunnan alue; Suomen alue on jakamaton.", jonka jälkeen voidaan esittää propagandaa hallitusta vastaan "joka on rikkonut Suomen perustuslain §4:ttä", ja siten kaataa laillinen, demokraattisissa vaaleissa valittu hallitus.

IIII. Puola, Latvia, Liettua ja Eesti/Viro ovat liittyneet NATOon. Ruotsissa on arvioitu, että "Suomi on yksin" ja että maan poliittinen, sotilaspoliittinen ja sotilaallinen puolustus kuluneen 80 vuoden aikana levitetyn propagandan jälkeen on heikko. Se on poliittinen, sotialspoliittinen ja sotilaallinen virhearviointi, joka saattaa Ruotsin erittäin vaikeaan asemaan: Suomen, Venäjän, NATOn sekä Yhdistyneitten Kansakuntien välillä, on tehty ja voimassa oleva rauhansopimus: Pariisin rauhansopimus 1947.

Mikään ei viittaa siihen, että NATO on kaavaillun "sotilaallisen yhteistyön" takana, vaan että Ruotsi pelkää.

Syyt miksi Ruotsi pelkää kiteytettynä

23.02.2015

A. 2015 : Käsitys mikä monella Suomalaisella tänään on Venäjästä, perustuu Ruotsalaisten toisen maailmansodan jälkeen levittämään propagandaan, joista tuoreimpia sarjassa on Maanpuolustuskorkeakoulun lehtori Tomas Riesin et al Pariisin rauhansopimuksen ja Suomen perustuslain vastaiset näkemykset.

B. 2003 : Venäjällä tiedetään Ruotsin varastaneen Venäjältä sotilaallisen tutkalaitteiston osia, jonka avulla kehitettiin JAS 39 hävittäjälentokonetta. Teko sellaisenaan on sotilaallinen hyökkäys.

C. 1960 : Propagandalla Natsien kanssa yhteistyötä tehnyt ja ensisijaisesti Venäjän kostoa pelkäävä Ruotsi, hankki itselleen puolustuksen USAsta : Ydinkärkiohjuksia suunnattu Suomeen ja Balttian maihin. Niin kutsuttua kylmää sotaa hyväksi käyttäen, Suomi esitettiin olevan Varsovan Liiton jäsen - jota Suomi ei ole koskaan ollut. Pariisin rauhansopimuksen mukaan, Suomalainen demokratia, oli Varsovan Liiton suojelema.

D. 1947 : Pariisin rauhansopimuksen mukaisesti, Suomi maksoi vihollisen tuottamasta vahingosta vahingonkorvauksen Venäjälle. II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artikla on näyttö siitä että Venäjä ei ole ollut uhka Suomelle.

E. 1939 - 1947 : Ruotsi teki yhteistyötä Natsien kanssa. Ruotsin kautta Natsit saivat Pohjoisen läntisen rintaman Norjasta ja Pohjoisen itäisen rintaman Suomesta. Natsien hävettyä sodan, Ruotsi pelkäsi naapurimaiden kostoa.

F. 1939 ja ennen : Rasismi, terrorismi, propaganda, vainot ja sodat m m Suomalaisia ja Venäläisiä vastaan.

Mitä Ruotsi pelkää, on seuraamukset epävakaan hallituksen tekemistä vääryyksistä historiassa ja tänään.

Mitä Pariisin rauhansopimus estää, on n k "Ruotsin vallan" aikaisen (ennen 1947) epä-/antidemokraattisen rasistisen ja fascistisen lainsäädännön, sekä yhteistyön poliittisten, sotilaallisten tai sotilaallisluontoisten järjestöjen kanssa, sekä yhteistyön muiden järjestöjen kanssa, jotka levittävät propagandaa lietsoen perusteetonta pelkoa ja vihaa, aiheuttaen siten maassa epävakautta, sisällissodan, tai sodan kansojen välillä.

Suomella ei ole perusteltua syytä pelätä. Ruotsilla on perustellut syyt pelätä.

Yhteiskunnallinen media

Voit suositella tai jakaa mielipiteitämme Facebookissa.

ainutlaatuista osumaa 01.01.2015 saakka.

Tue toimintaamme

Voit tukea toimintaamme mainostamalla sivustollamme.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Yhteistyö:Yhteistyö -kaavake

Yhteystiedot

Lähetä palautetta sivuston sisällöstä tai ehdota arviointia jostain asiasta.

Osoite:http://www.mielipiteemme.fi
S-posti:info@mielipiteemme.fi
Palaute:Palautetta -kaavake