• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 14:50:23™210°.300°.138°
  • 3033735 sivun näyttöä.
Suomen ja Maailman tärkein sopimus : Pariisin rauhansopimus 1947 Osa II.
Maailman tärkein sopimus on Pariisin Rauhansopimus 1947 joka solmittiin Pariisissa, Ranskassa 10. helmikuuta 1947.

Rikos ihmisyyttä vastaan on laajamittainen ja järjestelmällinen siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys, johon liittyy Suomen lain määritelmän mukaan surmaamista, orjuuttamista, ihmiskauppaa, kidutusta, vahingoittamista, väestön tuhoamista, karkottamista tai pakkosiirtoa, kansainvälisen oikeuden vastaista vangitsemista, raiskaamista tai muuta seksuaalista väkivaltaa, pakottamista prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon, rotuerottelua, tai jonkin ryhmän tai yhteisön vainoa poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella tai niihin rinnastettavasti.

Suomen ja Maailman tärkein sopimus

Pariisin rauhansopimus solmittiin Pariisissa, Ranskassa 10. helmikuuta 1947. Asiakokonaisuudessa on huomioitava m m se, että sen "allekirjoittajina" ovat myös kaikki sodassa menehtyneet henkilöt, joista osa on Suomalaisia. Tärkein sopimus Suomen ja Maailman historiassa, on ollut ja on Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s, 8:s ja 9:s artikla - nykyisiä nimiä käyttäen - Yhdistyneitten kansakuntien, Amerikan, Euroopan Unionin, Venäjän ja Suomen välillä.

Suomen Kansalle sekä Suomen Kansaa edustavalle valtiopäiville kokoontuneelle Eduskunnalle, on Suomen oikeuskäyttöpiirissä annettu kaikki oikeudet, kaikki valta ja kaikki vastuu ensisijaisesti suojella Suomen Kansaa.

Tarkoitusperien tunteminen tekee ken-
estä tahansa asian tuntijan

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, on jokaisen neuvonantajan ensisijainen lähde. Se on kaikkien polittisten, sostilaallispolittisten sekä sotilaallisten arvioiden, johtopäätösten ja päätösten perusta ja kulmakivi. II Osa, II Luku, 6:s 7:s ja 8:s artikla ovat kaikista tärkeimmät, koska ne kumoavat kaiken toisen maailmansodan jälkeen levitetyn näennäistieteellisen propagandan ja valeuutisoinnin. Rauhansopimuksen tarkoitusperien tietäminen, tekee kenestä tahansa asiantuntijan. Yksi Rauhan-
sopimuksen tarkoitusperistä on kolmannen maailmansodan estäminen.

Suomen Kansan Perustuslaki tukee Pariisin rauhansopimusta ja sen §2:n mukaan;

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Lähde : Suomen Oikeusministeriön omistama ©FINLEX -sivusto

Valtion johto, poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein sanoin ja/tai teoin ovat rikkoneet tai rikkovat Rauhansopimusta, paljas-
tuvat koko Suomen Kansan sekä kaikkien Kansakuntien edessä maanpettureiksi. Pariisin rauhan-
sopimus 1947, Rauha Suomen kanssa suojelee kansaa ja valtiopäiville kokoontunutta eduskuntaa.

Se on täysin ymmärettävissä että "koulutus on ajasta jäljessä", kun vuonna 2018 lasten/nuorten on tiedettävä koulussa minkälainen yhteiskuntajärjestelmä oli Roomassa 2000 vuotta sitten, mutta Pariisin Rauhansopimuta 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 ja 9 joka on Maailman tärkeimpiä sopimuksia tarkoitusperiaatteineen sekä sitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia 1§ - 12§ ei opeteta koulussa.

Sitten ihmetellään miksi "Lapset eivät ole realiteetissä". Olisko niin, että he jotka ihmettelevät, ovat itse olleet lapsia, joille ei koskaan ole opetettu kyseessä olevaa Rauhansopimusta ja Lakia - että olisivat realiteetissä?

"Kuka on maanpetturi?"

Ensisijaisesti on otettava huomioon että Pariisin rauhansopimusta, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6:s, 7:s ja 8:s artiklaa ei ole opetettu koulussa - kuten ei myöskään Suomen Kansan Perustus-
lakia - ensisijaisesti sen §1 - §10 - §11 ja §12. Edellinen on johtanut siihen, että toisen maailmansodan jälkeen Suomi on ollut altis Rauhansopimuksen ja Suomen Kansan Perustuslain vastaiselle ulkomaa-
laiselle propagandalle sekä ulkomaalaisille järjestöille joiden toiminta kokonaan tai osittain on Rauhan-
sopimuksen ja Suomen Kansan Perustuslain vastaista. Näin ollen itsestäänselvyys ja vastaus otsi-
kossa esitettyyn kysymykseen on; "Ei kukaan".

Ensin on reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein selvitettävä mitkä ulkomaalaiset tahot ja millä tavalla ne ovat toisen maailmansodan jälkeen vaikuttaneet ja vaikuttavat tänäänkin Suomen sisäisiin asioihin.

Seuraava sivu: Pariisin rauhansopimus 1947 | Rauha Suomen kanssa »
Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.