• 18.11.2018
  • 01:20:19™15°.120°.114°
  • 1605310 sivun näyttöä.

Useat nykyajan ongelmat johtuvat siitä ettei Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ole opetettu.

Perustuslaillista mediakritiikkiä -otsikon alta löydät mediakritiikkiä Suomen Kans-
an Perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ilmastonmuutosten ymmärtämien alkaa ajanlaskun ymmärtämisestä. Saasteet eivät ole pääasiallinen syy muutokselle.
Suomen Kansan Perustuslaki, on Suomen Kansan yhteinen mielipide.
Lainaukset : ©FINLEX - Suomen Oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu; Suomen Kansan Perustuslaki.

Suomen Kansan Perustuslaki on Suomen Kansan yhteinen julkinen mielipide siitä miten Suomen rajojen sisäpuolella "ollaan ja eletään ihmisiksi". Se tukee Pariisin rauhansopimusta 1927, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 ja 9 artiklaa. Lakia luetaan ja noudatetaan sanantarkasti ja johdonmukaisessa järjestyksessä. Lakia ei tulkita muuksi kuin mitä on kirjattu, vaan asiasta riippuen lakia sovelletaan.

1 § Valtiosääntö

Suomi on täysivaltainen tasavalta. Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen. (4.11.2011/1112)

Kommentti : Suomen Valtiosääntö, lähinnä 1§ - 10§- 11§ - 12§, turvaa ihmisarvon loukkaamatto-
muuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Suomi osallistuu myös Kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Valtiosäännöllä on suora yhteys Pariisin Rauhansopimukseen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8, ja 9 artikla, joka on Maailman tärkein sopimus Maailmanrauhan turvaamiseksi.

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Kommentti : Valtiovalta Suomessa kuuluu Suomen Kansalle. Ei kenellekkään tai millekkään muulle.

Suomen Kansaa edustaa Valtiopäiville kokoontunut korkean koulutuksen omaava Eduskunta, jonka on oltava tietoinen Suomen Kansan Perustuslaista. Valtiopäiville kokoontuneen Eduskunnnan on poik-
keuksitta oltava osa Suomen Kansaa, olla tietoinen Suomen Kansan Perustuslaista 1§ - §12 sekä Pariisin Rauhansopimuksesta 1947, Osa II, Luku II, 6, 7, 8, ja 9 artikla - ja noudatettava niitä.

Jokaisella Suomalaisella riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta, on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen. Suomen Kansaa edustavan Viranhaltijan sekä Valtiopäiville kokoontuneen Eduskunnan on otettava huomioon yksittäisen henkilön esille tuomat asiat, jotka ovat reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu sekä asiallisesti esitetty, ja näin ollen riippumatta asiasta se on yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämistä.

Valtiopäiville kokoontuneen Eduskunnan vallankäytön tulee perustua lakiin. Eduskunnan lisäksi, kaik- kien Suomen Kansan palveluksessa olevien Viranhaltijoiden - Virkamiesten ja Virkanaisten virasta riippumatta - on tarkoin noudatettava lakia. Ensisijaisesti laki on 1§ - 10§ - 11§ - 12§ ja niiden jatkeena on jokaista virkaa koskeva lainsäädäntö. Kansaa on kunnioitettava. Kansan Lakia on noudatettava johdonmukaisesti, sanantarkasti niin kuin se on kirjattu, tai asiasta riippuen sovelletussa muodossa. Suomen Kansa suojelee Valtiopäiville kokoontunutta Eduskuntaa, ja Suomen Kansan Valtiopäiville kokootunut Eduskuntaa suojelee Suomen Kansaa. Suomen Kansaa ei kannata suututtaa rikkomalla Suomen Kansan Perustuslakia.

"Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia." tarkoittaa kaikkea muuta julkista toimintaa - esimerkiksi poliittisten, sotilaallisten tai sotilaallisluontoisten järjestöjen sekä muiden järjestöjen kuten esimerkiksi eri medioiden ja eri uskontojen toiminta, on muuta julkista toimintaa.

3 § Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi

Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

Kommentti : Pariisin Rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa mukaan, sellaisia lakeja ei ole saanut eikä saa säätää, jotka ovat Osa II, Luku II, 6, 7 ja 8 vastaisia. Jos sellaisia lakeja on säädetty, jotka pienimmissäkään määrin ovat edellä mainitun Rauhansopimuksen vastaisia, ne on purettava.

4 § Valtakunnan alue

Suomen alue on jakamaton. Valtakunnan rajoja ei voida muuttaa ilman eduskunnan suostumusta.

Kommentti : Valtiovalta kuuluu Suomen Kansalle jota edustaa Valtiopäiville kokoontunut Eduskunta (2§). Eduskunta ei saa missään mielessä jakaa Suomen aluetta eikä muuttaa Suomen Kansan Valtakunnan rajaa ilman Suomen Kansan suostumusta.

5 § Suomen kansalaisuus

Suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös ilmoituksen tai hakemuksen perusteella. Suomen kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla ja sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai hän saa toisen valtion kansalaisuuden.

Kommentti : Suomen kansalaisuuden saaneen henkilön on oltava tietoinen Suomen Kansan Perustuslaista - lähinnä 1§ - 12§.

6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Kommentti : Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Kun hyväksyttävä peruste on olemassa, henkilön saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuu-
den tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Esimerkiksi jos Professori esittää mitä tahansa Suomen Kansan Perustuslain ja/tai Pariisin rauhansopimuksen, Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artiklan vastaista, hänet saa asettaa eri asemaan - toisin sanoen hän menettää tittelinsä ja arvovaltansa Professorina.

Kaikki eivät ole samanlaisia fyysisesti eikä psyykkisesti, vaan kuuluvat henkilökohtaisesti eri ryhmiin. Fyysisesti kaikki eivät kykene tekemään samoja asioita, ja psyykkisesti kaikki eivät kykene oppimaan samoja asioita. Kaikissa lapsen kasvatusta ja koulutusta koskevissa asioissa, lapsen fyysiset ja psyykkiset vahvuudet ja heikkoudet on huomioitava. Lapset on kasvatettava ja koulutettava heidän ylksilöllisiä vahvuuksiaan tukien. Jokaisen henkilökohtainen lahjakkuus on kutsumus. Kutsumusta vastaava koulutus johtaa kutsumusta vastaavaan ammattiin.

7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

Kommentti : Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltai-sesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Vain tuomioistuin saa määrätä vapaudenmenetyksen.

8 § Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

Kommentti : Ketään ei saa pitää rikollisena - uskonnoissa syntisenä - sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole Suomen Kansan Perustuslaissa laissa säädetty rangaistavaksi.

9 § Liikkumisvapaus

Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi. Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Lailla voidaan kuitenkin säätää, että Suomen kansalainen voidaan rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi luovuttaa tai siirtää maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. (24.8.2007/802) Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Kommentti : Jos Suomen Kansan Perustuslaki ei kelpaa, maasta saa pysyä poissa ja maasta saa poistua - ellei oikeus ole toisin määrännyt oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi

10 § Yksityiselämän suoja

Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

Kommentti : Riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta, jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu.

11 § Uskonnon ja omantunnon vapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Kommentti : Uskonto on julkista toimintaa ja uskonnon on noudatettava Suomen Kansan Perustus-
lakia sanantarkasti ja johdonmukaisessa järjestyksessä. Ennen §11 ovat §1 - §10 "käskyä" joita uskonnon on ehdottomasti noudatettava.

12 § Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Kommentti : Kaikenlaisen kohun/kiihkon herättäminen/lietsominen - joka on yhdistettävissä psyyk-
kiseen väkivaltaan joka on suuntautunut yksittäistä henkilöä, yksittäisiä henkilöitä, Kansan osaa tai koko Kansaa kohden, jonka seuraamus pahimmassa tapauksessa on fyysinen väkivalta joka suuntautuu esimerkiksi Valtiopäiville kokoontunutta Eduskuntaa kohden - on ehdottomasti kielletty Suomessa. Myös kohun/kiihkon herättäminen/lietsominen toisen maan Kansalaista, toisen maan Kansalaisia, toisen maan Kansanosaa tai toista Kansaa tai sen Eduskuntaa kohden on ehdottomasti kielletty.

Suomen Kansan Perustuslaki
Rikoslaki, 1 § (24.7.1998/563), Julkinen kehottaminen rikokseen

"Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu 1) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai 2) muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta, on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Jos kehottaminen tai houkutteleminen aiheuttaa sen, että rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, sovelletaan mitä 5 luvussa säädetään osallisuudesta rikokseen."


kehottaa, kehotus, kehottamisesta, kehottaminen : kiihottaa, kiihotus, kiihottamisesta, kiihottaminen
Seuraava sivu: Pariisin rauhansopimus 1947 | Pariisin rauhansopimus 1947 »
Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.