• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 14:43:44™210°.258°.264°
  • 3033729 sivun näyttöä.
Perustuslakimme medialle
Lainaukset : ©FINLEX - Suomen Oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu; Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaki.

Tämän sivun tiedot ovat tarkennettu yhteenveto Suomen Kansan Perustuslain 1§ - 12§ sovellettuna medialle. Tällä sivulla esitettyjä tietoja käytämme eri medioissa esitettyjen tietojen arvioinnissa. Median esittämät asiat ovat kokonaan tai osittain joko Laillisia, Neutraaleja tai Laittomia.

Suomen Kansan Perustuslaista on ymmärrettävä, että 1§ - 12§ on Suomen Kansan julkinen, yhteinen mielipide siitä miten median on käyttäydyttävä sanoissa ja/tai teoissa Suomen rajojen sisäpuolella. Kaikessa julkisessa toiminnassa joka suoraan tai epäsuoraan vaikuttaa Suomalaisiin ensisijaisesti psyykkisesti, toissijaisesti fyysisesti, on tarkoin noudatettava lakia.

Suomen valtiosääntö, lähinnä 1§ - 10§- 11§ - 12§, turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Suomi osallistuu myös Kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämi-
seksi. Valtiosäännöllä on suora yhteys Pariisin Rauhansopimukseen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8, ja 9 artikla, joka on Maailman tärkein sopimus Maailmanrauhan turvaamiseksi. Samoilla periaattein on median toimittava.

Valtiovalta Suomessa kuuluu Suomen Kansalle. Ei kenellekkään tai millekkään muulle. Suomen Kansaa edustaa Valtiopäiville kokoontunut Eduskunta.

Jokaisella Suomalaisella riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta, on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen. Suomen Kansaa edustavan viranhaltijan sekä Valtio-
päiville kokoontuneen Eduskunnan on otettava käsiteltäväkseen median esille tuomat asiat Kansalta, jotka ovat reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu sekä asiallisesti esitetty. Näin ollen riippumatta asiasta, se on yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämistä.

Valtiopäiville kokoontuneen Eduskunnan vallankäytön tulee perustua lakiin. Eduskunnan lisäksi, kaik-
kien Suomen Kansan palveluksessa olevien viranhaltijoiden - virkamiesten ja virkanaisten virasta riippumatta - on tarkoin noudatettava lakia. Ensisijaisesti laki on 1§ - 10§ - 11§ - 12§ ja niiden jat-
keena on jokaista virkaa koskeva lainsäädäntö. Kansaa on kunnioitettava. Median on noudatettava Kansan Lakia johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti niin kuin se on kirjattu, tai asiasta riippuen sovelletussa muodossa. Suomen Kansa suojelee Valtiopäiville kokoontunutta Eduskuntaa, ja Suomen Kansan Valtiopäiville kokootunut Eduskuntaa suojelee Suomen Kansaa.

Poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt kuten esimerkiksi eri mediat ja eri uskonnot ovat julkista toimintaa sanoissaan ja/tai teoissaan - ja ne eivät välttämättä ole Suoma-
laisia. Ne voivat toiminnallaan vaikuttaa ensisijaisesti psykkisesti, toissijaisesti fyysisesti yksittäiseen henkilöön, yksittäisiin henkilöihin, Kansaonsaan tai koko Kansaan, jonka toiminta voi olla Laillista, Neutraalia tai Laitonta. Ne voivat toiminnallaan vaikuttaa Suomen Kansan ja Valtiopäiville kokoon-
tuneen Eduskunnan välisiin suhteisiin, kuten myös Kansojen välisiin suhteisiin.

Kaikki ihmiset ovat perustavanlaatuisesti yhdenvertaisia - riippumatta siitä minkä maalainen on tai missä maassa on. Kun reaali- ja käsitteellistieteellistä perustetta - sanat ja näyttö siitä että mitä sanoin on esitetty on totta - ei ole, median ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa ketään eri asemaan. Vasta kun reaali- ja käsitteellistieteellinen perustelu on olemassa, yksittäisen henkilön, poliittisen, sotilaallisen tai sotilaallisluontoisen järjestön sekä muut järjestöt kuten esimerkiksi eri mediat ja eri uskonnot - jotka eivät välttämättä ole Suomalaista alkuperää - saa asettaa eri asemaan, ja sekin on tehtävä kunnioittaen 1§, 2§, (3§, 4§, 5§), 6§, 7§, 8§, (9§) 10§, 11§, 12§.

Jokaisella Suomen Oikeudenkäyttöpiirissä, on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen psyykkiseen ja/tai fyysiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Median ei saa psyykkisesti eikä fyysisesti kohdella ketään ihmisarvoa loukkaavasti. Fyysisellä edellä tarkoitetaan median nostattamaa kohua/kiihkoa, jonka seuraamus voi olla että yksittäinen henkilö tai yksittäiset henkilöt käyttäytyvät Suomen Kansan Perustuslain vastaisella tavalla, tuottaen vahinkoa kolmannelle osapuolelle.

Median ei saa syyttää henkilöä, henkilöitä, Kansanosaa tai Kansaa kokonaisuudessaan perusteetto-
masti. Median ei saa myöskään syyttää Valtiopäiville kokoontunutta Eduskuntaa eikä Eduskuntaan kuuluvaa yksittäistä henkilöä tai henkilöitä perusteettomasti. Reaali- ja käsitteellistieteellinen totuus - sanat ja näyttö siitä että mitä on esittänyt on totta - on aina esitettävä. Ei mitään muuta.

Mainittakoon tässä, että perusteeton "syyttäminen" on kohun/kiihkon nostattamista Kansan keskuu-
dessa. Se on psyykkistä pahoinpitelyä tai väkivaltaa joka voi olla suuntautunut yksittäistä henkilöä, yksittäisiä henkilöitä, Kansan osaa tai koko Kansaa kohden, joka pahimmassa tapauksessa voi johtaa fyysiseen väkivaltaan esimerkiksi Viranhaltijaa tai Valtiopäiville kokoontunutta Eduskuntaa ja/tai toista Kansaa tai sen Eduskuntaa kohden.

Viitaten 1§, 2§, (3§, 4§, 5§), 6§, 7§, 8§, (9§) 10§, 11§, 12§, jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on medialta turvattu.

Eri uskonnot samalla tavalla niinkuin eri mediat, on sanoissaan ja/tai teoissaan julkista toimintaa. Uskontojen on noudatettava Suomen Kansan Perustuslakia johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai asiasta riippuen sovellettuna. Ennen 11§, ovat 1§ - 10§ "käskyä" joita uskonnon ja median on ehdottomasti noudatettava.

Median sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Median julkisena toimijana, joka joukkotiedoitusvälineitä käyttäen levittää tietoa Suomen Kansalle, vaikuttaen Suomen Kansaan ensisijaisesti psyykkisesti, on ehdottomasti noudatettava Suomen Kansan Perustuslain 1§, 2§, (3§, 4§, 5§), 6§, 7§, 8§, (9§) 10§, 11§, 12§. Minkäänlaiset omat viritykset Suomen Kansan Perustuslaista eivät ole sallittuja.

Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu (kohun nostaminen/kiihottaminen) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta, on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Jos kehottaminen tai houkutteleminen aiheuttaa sen, että rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, sovelletaan mitä 5 luvussa säädetään osallisuudesta rikokseen.

Kaikenlaisen kohun/kiihkon herättäminen/lietsominen - joka on yhdistettävissä psyykkiseen väkival-
taan joka on suuntautunut yksittäistä henkilöä, yksittäisiä henkilöitä, Kansan osaa tai koko Kansaa kohden, jonka seuraamus pahimmassa tapauksessa on fyysinen väkivalta joka suuntautuu esimer-
kiksi Valtiopäiville kokoontunutta Eduskuntaa kohden - on ehdottomasti kielletty Suomessa. Myös kohun/kiihkon herättäminen/lietsominen toisen maan Kansalaista, toisen maan Kansalaisia, toisen maan Kansanosaa tai toista Kansaa tai sen Eduskuntaa kohden on ehdottomasti kielletty.

Median tehtävänä on olla reaali- ja käsitteellistieteeseen perustuva, vastuuntuntoinen vuorovaikutuk-
sellinen uutisointi ja tiedon välitys, jonka perustana ovat sanat ja näyttö siitä että mitä sanoin on esitetty on totta. Vuorovaikutuksellisella uutisoinnilla ja tiedon välityksellä tarkoitetaan tiedon välitystä, joka suuntautuu Kansalta Valtiopäiville kokoontuneelle Eduskunnalle ja tiedon välitystä Valtiopäiville kokoontuneelta Eduskunnalta Kansalle.

Uutisoinnin, tiedon välityksen on oltava objektiivista, sanantarkkaa ja asiallista ilman omia pelkoja, näkyjä, tulkintoja tai uskomuksia. Uutisoinnissa, tiedon välityksessä on noudatettava tarkoin Suomen Kansan Perustuslain 1§ - 12§ - Suomen Kansan yhteistä julkista mielipidettä siitä miten median kuuluu käyttäytyä. Vain reaali- ja käsitteellistieteelliset näkökulmat ja niistä rakentuvat näkökannat johdonmukaisessa järjestyksessä - asiakokonaisuus - on hyväksytty. Minkäänlaiset henkilö- tai media-
kohtaiset lisäykset, poistot ja/tai tulkinnat eivät ole sallittuja. Oikeudenmukaisesti käyttäytyvä Kansallisia perinteitä ja tapoja kunnioittava ja noudattava Suomalainen media, on sivistynyttä elinympäristöä ja yhteiskuntaa tukeva ja kehittävä.

Jos havaitset että mediassa esitetty asia on Suomen Kansan Perustuslain vastainen, tai että epäilet että se on, voit vapaasti ilmoittaa asiasta meille: info@mielipiteemme.fi

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.