• 21.07.2019 (211 019.663°)
  • 14:41:56™210°.246°.336°
  • 3033728 sivun näyttöä.
Perustuslaillista mediakritiikkiä: Suomen Kansan Perustuslaki 1§ - 2§
Lainaukset : ©FINLEX - Suomen Oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu; Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaki.

Suomen Kansan Perustuslaista on ymmärrettävä, että 1§ - 12§ on Suomen Kansan julkinen, yhteinen mielipide siitä miten median on käyttäydyttävä sanoissa ja/tai teoissa Suomen rajojen sisäpuolella. Kaikessa julkisessa toiminnassa joka suoraan tai epäsuoraan vaikuttaa Suomalaisiin ensisijaisesti psyykkisesti, toissijaisesti fyysisesti, on tarkoin noudatettava lakia.

2§ rakentuu kolmesta ei kerrostumasta, jotka koostuvat

1. Suomen Kansasta,
2. Suomen Kansaa valtiopäivillä edustavasta Eduskunnasta - koknaisuudessaan Suomen Kansan palveluksessa olevat kaikki viranhaltijat huomioiden; "julkinen valta",
3. sekä kaikesta muusta julkisesta toiminnasta joka suoraan tai epäsuoraan vaikuttaa Suomalaisiin fyysisesti ja/tai psyykkisesti.

1 § Valtiosääntö

Suomi on täysivaltainen tasavalta. Suomen Valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen. (4.11.2011/1112)

Suomen Valtiosääntö, lähinnä 1§ - 10§- 11§ - 12§, turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Suomi osallistuu myös Kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämi-
seksi. Valtiosäännöllä on suora yhteys Pariisin Rauhansopimukseen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8, ja 9 artikla, joka on Maailman tärkein sopimus Maailmanrauhan turvaamiseksi.
2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Valtiovalta Suomessa kuuluu Suomen Kansalle. Ei kenellekkään tai millekkään muulle.

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Suomen Kansaa edustaa Valtiopäiville kokoontunut, yleensä korkean koulutuksen omaava Eduskunta, jonka on oltava tietoinen Suomen Kansan Perustuslaista. Valtiopäiville kokoontunut Eduskunta on oltava osa Suomen Kansaa.

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Jokaisella Suomalaisella riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta, on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen. Suomen Kansaa edustavan Viranhaltijan sekä Valtio-
päiville kokoontuneen Eduskunnan on otettava huomioon yksittäisen henkilön esille tuomat asiat, jotka ovat reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu sekä asiallisesti esitetty, ja näin ollen riippumatta asiasta se on yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämistä.

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Valtiopäiville kokoontuneen Eduskunnan vallankäytön tulee perustua lakiin. Eduskunnan lisäksi, kaik-
kien Suomen Kansan palveluksessa olevien viranhaltijoiden - virkamiesten ja virkanaisten virasta riippumatta - on tarkoin noudatettava lakia. Ensisijaisesti laki on 1§ - 10§ - 11§ - 12§ ja niiden jat-
keena on jokaista virkaa koskeva lainsäädäntö. Kansaa on kunnioitettava. Kansan Lakia on nouda-
tettava johdonmukaisesti, sanantarkasti niin kuin se on kirjattu, tai asiasta riippuen sovelletussa muodossa. Suomen Kansa suojelee Valtiopäiville kokoontunutta Eduskuntaa, ja Suomen Kansan Valtiopäiville kokootunut Eduskuntaa suojelee Suomen Kansaa. Suomen Kansaa ei kannata suututtaa rikkomalla Suomen Kansan Perustuslakia.

Muu julkinen toiminta.
2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Tämä koskee kaikkea muuta julkista toimintaa - esimerkiksi poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt kuten esimerkiksi eri mediat ja eri uskonnot ovat muuta julkista toimintaa. Ne voivat toiminnallaan vaikuttaa psyykkisesti ja/tai fyysisesti yksittäiseen henkilöön, yksitäisiin henkilöihin, Kansan osaan tai koko Kansaan, jonka toiminta voi olla Laillista, Neutraalia tai Laitonta. Ne voivat toiminnallaan vaikuttaa Suomen Kansan ja Eduskunnan välisiin suhteisiin sekä Kansojen välisiin suhteisiin.

1. Suomen Kansa,
2. Suomen Kansaa valtiopäivillä edustava Eduskunta - koknaisuudessaan Suomen Kansan palveluksessa olevat kaikki viranhaltijat huomioiden; "julkinen valta",
3. sekä kaikesta muusta julkisesta toiminnasta joka suoraan tai epäsuoraan vaikuttaa Suomalaisiin fyysisesti ja/tai psyykkisesti.

Suurin vaatimus siitä että noudattaa Suomen Kansan Perustuslakia, on kaikilla 3. kuuluvilla, kuten esimerkiksi poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt kuten esimerkiksi eri mediat ja eri uskonnot - jotka eivät välttämättä ole Suomalaista alkuperää. Suomen Kansaa ei kannata suututtaa rikkomalla Suomen Kansan Lakia.

Perustuslaillisessa mediakritiikissä keskitymme 3. osaan; "Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia".

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.