• 21.03.2019
  • 12:04:59™180°.24°.354°
  • 2207957 sivun näyttöä.

Useat nykyajan ongelmat johtuvat siitä ettei Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ole opetettu.

Perustuslaillista mediakritiikkiä -otsikon alta löydät mediakritiikkiä Suomen Kans-
an Perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ilmastonmuutosten ymmärtämien alkaa ajanlaskun ymmärtämisestä. Saasteet eivät ole pääasiallinen syy muutokselle.
Mielipiteemme : Onko Venäjä ollut tai onko Venäjä todellinen uhka Suomelle?
Lainaukset : ©FINLEX - Suomen Oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu; Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa.

Jos et ole lukenut tätä edeltäviä
1 : Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa
2 : Suomen Kansan Perustuslaki §1 - §10 - §11 - §12
on suositeltavaa että luet ne ensin.

Tällä sivulla arvioimme reaali- ja käsitteellistieteellisesti Pariisin rauhansopimuksem 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II:n. Sen jälkeen vastaamme otsikossa esitettyyn kysymykseen "Onko Venäjä todellinen uhka Suomelle?". Komanneksi tarkastelemme nykyistä Suomea etsien yhteiskunnasta ja elinympäristöstä ilmentymiä, jotka reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein osoittavat Rauhansopi-
muksen vastaiseen, laittomaan ulkomaalaiseen vaikutukseen Suomessa.

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6 artikla

"Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus."

Havainto : Ennen 1947, kaikilla Suomalaisilla Suomessa ei ollut oikeutta nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 7 artikla

"Suomi, joka on välirauhansopimuksen mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin vapauttaakseen kansalaisuuteen ja kansallisuuteen katsomatta kaikki henkilöt, joita on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia, sekä kumoamaan diskriminatoorisen lainsäädännön ja siitä johtuvat rajoitukset, sitoutuu saattamaan nämä toimenpiteet päätökseen ja olemaan vastaisuudessa ryhtymättä toimenpiteisiin tai saattamatta voimaan lakeja, jotka olisivat ristiriidassa tässä artiklassa mainittujen tarkoitusperien kanssa."

Havainto :Ennen 1947, Suomessa oli Suomalaisia diskriminoiva lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoi-
tukset. Henkilöitä on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia.

Ketkä kyseessä olevat henkilöt olivat, kuinka paljon heitä oli, ja missä heitä pidettiin vangittuna, ja kuka heitä piti vangittuna - siitä ei tällä hetkellä ole tietoa. Jos sinulla on tietoa k o henkilöistä, ystävällisesti ota yhteyttä: info@mielipiteemme.fi

Koskien nimien vaihtamista ajanmukaisiin nimiin, nimien vaihtaminen ei ole kielletty mutta rauhan- sopimuksen tarkoitusperiin ei saa koskea. Rauhansopimuksen tarkoitusperät ovat Suomen ja Suomen Kansan suojeleminen, sovellettuna Suomen Kansan Perustuslain edellyttämällä tavalla kaikkien Kansojen suojeleminen sekä kolmannen Maailmansodan syttymisen estäminen. Rauhansopimuksen vastaista lakia ei ole saanut eikä saa säätää ja Pariisin rauhansopimusta ei saa kumota.

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 8 artikla

"Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet."

Havainto : Ennen 1947, Suomessa oli fascisminluontoisia poliittisia, sotilaallisia tai sotilaallisluontoisia järjestöjä sekä muita järjestöjä, jotka kielsivät Suomen Kansalta sen demokraattiset oikeudet.

"Ennen 1947" pitää sisällään kaikki vuosisadat ennen 1947. Suomen sisäisen ja/tai ulkopuolisen vihollisen nimeä ei ole mainittu syystä että Kansaa ei saa syyttää vaan valtion johtoa, järjestöä, ryhmää tai yksittäistä henkilöä. Ketään ei saa syyttää perusteettomasti, vaan sanojen lisäksi on esitettävä todiste tai todisteet siitä, että rikos tai rikoksia ihmisyyttä vastaan on esiintynyt ja esiintyy nykyisen Suomen alueella.

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 9 artikla

"1. Suomi ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen, että pidätetään ja luovutetaan tuomittaviksi:

a) henkilöt, joita syytetään sotarikosten sekä rauhaa ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten suorittamisesta, niihin käskemisestä tai niihin osallistumisesta;

b) Liittoutuneiden ja Liittyneiden Valtojen kansalaiset, joita syytetään siitä, että he ovat rikkoneet maansa lakeja syyllistymällä maanpetokseen tai yhteistyöhön vihollisen kanssa sodan aikana.

2. Suomen on asianomaisen Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuuluvan hallituksen pyynnöstä myös asetettava todistajina käytettäviksi Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevat henkilöt, joiden todistus on tarpeen oikeudenkäynnissä tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa mainittuja henkilöitä vastaan.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa olevien määräysten soveltamista koskevat erimielisyydet on asianomaisen hallituksen alistettava Neuvostoliiton ja Yhdistyneen Kuningaskunnan Helsingissä olevien diplomaattisten edustustojen päälliköille, jotka sopivat syntyneiden vaikeuksien selvittämisestä."

Mielipiteemme : Venäjä ei ole ollut eikä ole uhka Suomelle

Suomen Kansan Perustuslain §1 - §10 - §11 - §12 viitaten, Venäjä ei ole koskaan kieltänyt Suomalai-
silta ihmisoikeuksia, perusvapauksia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa niiden olemassaolo on Yhdistyneitten Kansakuntien, Venäjän, Euroopan Unionin ja USA:n taholta vaadittu ja niiden suojaama. Sota Suomen alueella oli sota Natsien ja Venäjän välillä. Suomalaiset eivät tehneet yhteistyötä Natsien kanssa, vaan pakotettiin sotimaan sen uhan alla että Kansa olisi tuhottu.

Suomalaiset ovat osallistuneet sotiin - kyllä, mutta Suomalaiset eivät ole aloittaneet yhtään sotaa, vaan lopettaneet ne kaikki.

Muita johtopäätöksiä

Jos sellaisia lakeja on säädetty, jotka osittain tai kokonaan rajoittavat tai kieltävät Suomen Kansan "nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus", tai että säädetyt lait suoraan tai epäsuoraan ovat "diskriminatoorisia rajoituksineen", sellaiset lait on ehdottomasti poistettava.

Kaikki "fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, joiden tarkoituksena on ollut tai on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet" on kiellettävä ja hajoitettava, ja "kaikki fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt jotka ovat harjoittaneet tai harjoittavat Venäjälle, tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa", on kiellettävä ja hajotettava.

Sisäisen rauhan vahvistamiseksi ja rauhan naapurimaidensa kanssa ylläpitämiseksi, Suomen on tiedotettava naapurimaitaan, Euroopan Unionia, Yhdysvaltoja, NATOa sekä Yhdistyneitä Kansakuntia Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osan, II Luvun, 6, 7 ja 8 Artiklan sisäl-
löstä, jota Suomen Kansan perustuslaki tukee.

Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa Osa II, Luku II, 6:s, 7:s, 8:s, ja 9:s artikla sekä sitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia - lähinnä 1 - §10 - §11 - §12 - on opetettava koulussa. Nimenomaan se, että Suomen Kansan Perustuslakia ja Pariisin Rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa ei ole opetettu kouluissa, on mahdollistanut kaikentyyppisen valeuutisoiinnin sekä e m rauhansopimuksen ja lain vastaisten järjestöjen läsnäolon Suomessa.

Mitä "Ruotsin vallan aikaan" kuuluu ennen rauhansopimusta 1947, jos nykyään Suomen rajojen sisäpuolella todistettavasti ilmenee kytköksiä "Ruotsin vallan aikaan", siitä ei saa syyttää Ruotsin Kansaa. Se on ehdottomasti kielletty. Rauhansopimuksen yksi tarkoitusperiaatteista on, että poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt paljastavat itsensä Suomen Kansalle ja/tai kaikille Kansoille Pariisin rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa, II Osan, II Luvun, 6, 7 ja 8 Artiklan ja/tai Suomen Kansan perustuslain vastaisilla sanoilla ja/tai teoilla.

Rauhansopimuksen sovellettavuus

Pariisin rauhansopimuksen 1947 ensisijainen tarkoitusperiaate on Suomen sisäisen sekä Suomen ja muiden maiden välisen rauhan turvaaminen. Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6:s, 7:s ja 8:s artikla voidaan soveltaa mille maalle ja Kansalle tahansa.

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 6 artikla

"Venäjän on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Venäjän oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus."

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 7 artikla

"Venäjä, joka on välirauhansopimuksen mukaisesti ryhtynyt toimenpiteisiin vapauttaakseen kansalaisuuteen ja kansallisuuteen katsomatta kaikki henkilöt, joita on pidetty vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneitä Kansakuntia kohtaan osoittamansa myötätunnon taikka rodullisen syntyperänsä takia, sekä kumoamaan diskriminatoorisen lainsäädännön ja siitä johtuvat rajoitukset, sitoutuu saattamaan nämä toimenpiteet päätökseen ja olemaan vastaisuudessa ryhtymättä toimenpiteisiin tai saattamatta voimaan lakeja, jotka olisivat ristiriidassa tässä artiklassa mainittujen tarkoitusperien kanssa."

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, II Osa, II Luku, 8 artikla

"Venäjä, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Venäjän alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Venäjälle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet."

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.