Lauantai 24.08.2019 18:59:21™284.837° 1428843/7565
Siitäpä nyt tie menevi, ura uusi urkenevi
laajemmille laulajoille, runsahammille runoille
nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa.

Kansanperinteistä Mielitiedettä

Julkaistu 13.02.2018 | Päivitetty 20.02.2018

Maallinen (fyysinen) virus

Kun ihmisen elimistöön pääsee maallinen virus joka ei sinne normaalisti kuulu, se aiheuttaa ensisijaisesti maalliset negatiiviset oireet, toissijaisesti se aiheuttaa mielelliset negatiiviset oireet. Jos henkilö on yhteydessä muihin ihmisiin hän voi tartuttaa viruksen toisiin ihmisiin esimerkiksi yskimällä.

Mielellinen (psyykkinen) virus

Jos ihminen omaksuu mieleensä opin joka loukkaa hänen ja/tai toisen henkilön ihmis-
arvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, ihmisoikeuksia tai oikeuksia yleensä, hän on saanut tartunnan mielellisestä viruksesta.

Mielellinen virus vaikuttaa ensisijaisesti mielellisesti negatiivisesti ja toissijaisesti maallisesti negatiivisesti. Henkilö on mielenhäiriöinen syystä että hänen mieltänsä on häiritty. Jos henkilö on yhteydessä muihin ihmisiin, hän tartuttaa mielellistä virusta toisiin ihmisiin levittämällä mielenhäiriöisiä oppeja.

Mielen häiriö tai mielen vika?

Ero mielenhäiriöisen ja mielenvikaisen välillä on, että mielenvikainen tietoisesti levittää mielellistä virusta, tietoisesti loukaten kohdehenkilön ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, ihmisoikeuksia tai oikeuksia yleensä. Johdonmukaisesti mielenhäiriöisen henkilön parantaminen on huomattavasti helpompaa kuin mielenvikaisen.

Joulupukin pelko

Lievimmissä tapauksissa jokainen ihminen joka reaali- ja käsitteellistieteelliseltä perustalta havaitsee itse että jokin hänelle opetettu asia on väärä, kykenee omak-
sumaan oikean opin ja paranee lievästä mielenhäriöstä.

Ehkä hyvä esimerkki edellisestä on Joulupukki jota lapsi pelkää aikansa jos Jolu-
pukilla on peloteltu (lievä mielen häiriö) - ja kaikki muut asiat joita Julupukista on kerrottu (lievä harhaisuus). Aikanaan lapsi ei kuitenkaan enää pelkää Joulupukkia (paranee) eikä usko että kaikki mitä Joulupukista on kerrottu on totta (paranee).

Mieti itse : Mitä tapahtuu jos tehdään niin että ei sallita lapsen koskaan parantua - pakotetaan joko maallisen ja/tai mielellisen väkivallan uhalla tai väkivalloin aikuisikään saakka ja aikuisenakin uskomaan Joulupukkiin?

Mieltä parantavat ja mieltä loukkaavat opit

Mieltä parantavan opin omaksumiseen voi sisältyä sellainen momentti (moment : hetki), että mieltä loukkaava oppi on kyettävä estämään jotta kykenee oppimaan, ymmärtämään ja omaksumaan mieltä parantavan opin. Monet mielen häiriöt voi-
daan ehkäistä opeilla ja monet mielen häiriöt ovat parannettavissa opeilla.

Että kykenee oppimaan edellyttää että henkilökohtaisesti oppii arvioimaan reaali- ja käsitteellistieteelliseltä perustalta opetettuja, omaksumiaan asioita. Samalla oppii arvioimaan kaikki mitä lukee tai kuulee onko se laillista tai ei, ennen kuin omaksuu lukemansa ja/tai kuulemansa opin mieleensä.

Kolminaisuusoppi Mielitieteessä

Periaatteessa tieto kaikesta mitä on olemassa jakautuu kolmeen. Tässä kolminai-
suusoppi mielen terveyteen sovellettuna.

  • a. Laillinen mieltä suojeleva, terveenä pitävä ja/tai prantava oppi jonka toissijainen vaikutus on maallinen parantuminen.
  • b. Neutraali jolla ei ole minkäänlaista vaikutusta mielen terveyteen suuntaan tai toiseen.
  • c. Laiton mieltä loukkaava, sairaana pitävä ja/tai sairaammaksi tekevä oppi jonka toissijainen vaikutus on mallinen sairastuminen.

Jokainen laillinen oppi joka suojelee, pitää terveenä ja/tai parantaa mielen laatua (a.) parantaa myös maallisesti. Hermosto kasvaa ja vahvistuu mieltä parantavista opeista. Edellinen on asia joka ehkäisee useita maallisia ja/tai mielellisiä häiriöitä esimerkiksi Alzheimerin taudin puhkeamista, radikalisoitumista ja ihmisen mielen mutatoitumista eläimen luonteeksi.

Hermosto kuihtuu laittomista mieltä loukkaavista opeista (c.). Jonkinlaisena ennus-
tuksena voi todeta, että mitä enemmän mielenvikainen keksii ja opettaa mielenvikai-
suuksiaan, sitä enemmän hermosto kuihtuu ja loppujen lopuksi mieli mutatoituu eläimen luonteeksi.

Etniset Kansat, Eläimet ja Kasvit

Sanojen väärin käyttö johtaa ajatuksen epäselvyyteen - ajatuksen epäselvyys johtaa vääriin sanoihin ja/tai tekoihin. Jos joku käyttää ihmisistä laji tai rotu -sanaa, ystävälli-
sesti neuvo häntä käyttämään Etninen Kansa -sanoja.

  • a. Ihmiset koostuvat eri Etnisistä Kansoista. Ihmisillä on omat lakinsa miten normaalin ihmisen tulee olla ja käyttäytyä mielellisesti. Normaalin ihmisen mielellä on yhteys sieluun - Alku-Energiaan lakeineen - joka on kaiken tiedon ja tietouden lähde.
  • b. Eläimet koostuvat eri roduista. Eläimillä on omat lakinsa miten ne ovat ja käyttäytyvät luonnostaan luonnossa.
  • c. Eläimillä ei ole mieltä, vaan luonne. Pääsääntöisesti eläinten luonne on ennalta määritelty - k e hyönteisten - ja ne käyttäytyvät aina samalla tavalla. On olemassa eläimiä joiden luonteessa on tyhjää tilaa k e hevosella, koiralla ja kissalla. Sellaiset eläimet ovat oppivaisia ja sosiaalisia.
  • d. Kasvit koostuvat eri lajeista. Kasveilla on omat lakinsa miten ne ovat ja käyttäytyvät luonnossa.
  • Lähde : Mielipiteemme.fi | Arviointiohjeita -sivu.

Yllä oleva todistaa näennäistieteellisen mielellisen viruksen läsnäolon tieteessä. Ihminen on ainut elämän muoto Maailmassa joka ymmärtää eron Etnisen Kansan, Eläinten ja Kasvien välillä. Että uskoo ja käyttää "rotu" tai "laji" -sanaa ihmisestä, on todiste mielellisen viruksen läsnäolosta henkilössä joka sellaista esittää.

Lainsäädännön ja sopimusten tietämisen tärkeys

Edellä mainituista syistä on tärkeää oppia, ymmärtää ja omaksua Pariisin Rauhan-
sopimus 1947, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukeva Suomen Valtiovallan/Kansan Perustuslaki, ensisijaisesti §1 - §12. Niiden avulla voi havaita ja ehkäistä - tarvitaessa viranomaisen avulla - mielen vikaisen opin joka aiheuttaa mieleen häiriön.

Hyvä henkilökohtainen ja kansallinen mieli

Kansallispsykologisesti reaali- ja käsitteellistieteellinen selvitys Suomen Kansan Historiasta merkitsee sitä että esimerkiksi kaikkien vainojen ja sotien jälkienen trau-
maperäinen stressihäiriö jos sellaista on esiintynyt tai esiintyy sekä kaikki siihen yhdistetyt psyykkisestä väkivallasta - propagandasta - johtuvat perusteettomat oireet kuten esimerkiksi tietämättömyys, pelko, häpeä, syyllisyyden tunne, alempiarvoisuu-
den tunne, ennakkoluulot ja viha omaa tai muita Etnisiä Kansoja kohtaan katoavat.