Lauantai 24.08.2019 18:46:29™281.621° 1428837/7559
Siitäpä nyt tie menevi, ura uusi urkenevi
laajemmille laulajoille, runsahammille runoille
nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa.

Mistä Kansain etnisyys kumpuaa?

Julkaistu 11.02.2018 | Päivitetty 26.06.2018

Aina silloin tällöin lukee tai kuulee; " Tarpeeksi kauas kun mennään ajassa niin käsitettä suomalainen ei edes ole. "

Vaikka Suomea vakiintuneine rajoineen ei ollut olemassa Jääkauden aikaan ja että esivanhempamme asuivat muualla päin Maailmaa kuin nykyinen Suomi, niin Etnisesti Suomalaiset olivat olemassa. Nykyiset Suomalaiset edustavat kaikkia Suomalaisia ihmiskunnan historiassa, jotka ovat mahdollistaneet Suomalaisten olemassaolon tänään.

Sen sijaan että eri löydösten perusteella käytetään Suomalaisista keksittyä "kivikau-
den aikainen kulttuuri" -nimeä, tai jotain "heimo" -nimeä jota ei välttämättä ole kos-
kaan ollut olemassa ja joiden kautta perustavanlaatuiset esitiedot kansanhistoriasta katoavat, keskitytään Etnisyyteen ja käytetään nykyaikaista Suomalaiset -nimeä kun selvitämme Etnisen Suomen Kansan Historiaa käyttäen nykyistä Äidinkielellämme.

Kielelliset/Mielelliset perimätiedot

06. Kai samalla tavalla niin kuin tänäänkin, Suomen Äidin Kieli on ensi-sijaisesti periytynyt vanhemmilta lapsille läpi koko ihmiskunnan historian, ensimmäisestä Kansan Äidistä ja Kansan Isästä tähän päivään saakka. Niin vanha on Suomen Kansan Sielu, Suomen Kansan Mieli ja Suomen Kansan Kieli.

Lähde : Suomen Kansan Muinaishistoria -sivu.

Sielulliset Maalliset/Mielelliset perimätiedot

07. Kai Suomen kielellä, jota todistettavasti on puhuttu läpi koko Ihmis-
kunnan Historian, me voimme tuoda julki nykyisen henkilökohtaisen ja kansallisen mielenlaadun, ja me voimme puhtain mielin luoda yhteyden Suomen Kansan Sieluun ja kertoa totuuden Suomen Kansan Historiasta Ihmiskunnan Historiassa.

Lähde : Suomen Kansan Muinaishistoria -sivu.

Maalliset/Geneettiset perimätiedot

11. Kai esitettyjen esitietojen mukaan, maalliset perimätiedot jakautuvat kolmeen: Äitilinja, Isälinja ja Lapsilinja - joista Lapsilinja on vanhin. Jokai-
nen lapsi kehittyy Lapsilinjallaan Alku-Energian ja sen lakien mukaisesti. Syntyessään lapsi on ensisijaisesti Lapsilinjan näköinen mutta vivahteita Äiti- ja/tai Isälinjasta on havaittavissa.

Y : Isälinja
X : Äitilinja
I : Lapsilinja.

Lähde : Suomen Kansan Muinaishistoria -sivu.

Geneettiset, Kielelliset ja Sielulliset perimätiedot joista etnisyys kumpuaa, ovat erittäin tärkeitä tietoja, joiden avulla voimme arvioida Esivanhempiemme sijainnin jopa Jääkauden aikaan. Samalla tavalla niin kuin tänäänkin, läpi koko ihmiskunnan histo-
rian geneettiseen ja kielelliseen perimäämme ovat vaikuttaneet esivanhempiemme yhteydet toisiin Etnisiin Kansoihin jotka Jääkauden aikaan olivat rajanaapureita.

Kaupankäynnin myötä samalla tavalla niin kuin tänäänkin mutta pienemmässä mittakaavassa, geneettiseen ja kielelliseen perimäämme ovat vaikuttaneet myös muut Etniset Kansat kuin rajanaapurit, joiden joukosta esivanhempamme löysivät rakastettunsa kauppamatkoillaan.

Voimme erittäin vahvalta reaali- ja käsitteellistieteelliseltä perustalta todeta että geneettiset ja kielellisgeneettiset perimätiedot ovat osa todellista, kallisarvoista henkilökohtaista ja kansallista muistiamme. Geneettisiin perimätietoihin kuuluvat kaikki fyysisessä olemuksessamme esiintyvät positiiviset poikkeavuudet kun taas kielelliseen perimätietoon kuuluvat kaikki Äidinkielessämme esiintyvät positiiviset poikkeavuudet.

 • Geneetiset poikkeavuudet ovat täysin normaaleja fyysisiä poikkeavuuksia, joista käy ilmi nykyinen tai muinainen yhteys toiseen Etniseen Kansaan. Esimerkkinä voi mainita mustat hiukset, vinot silmät, korkeat poskipäät ja punaiset hiukset. Ne ovat osa kallisarvoista kansallista historiaa.

 • Kielellisgeneettiset poikkeavuudet ovat täysin normaaleja kielellisiä poikkea-
  vuuksia, joissa sana kokonaan tai osittain on toisen Etnisen Kansan kielestä aikanaan omaksuttu Suomen kieleen - tai päinvastoin. Yksi sellainen sana on "kai" -sana, joka on määriteltävissä Kreikkalais-Suomalaiseksi monietniseksi sanaksi jolla on oma erikoinen merkityksensä. Monietninen sana tunnetaan myös Koptisena sanana. Toinen monietninen sana on Suomen kielinen "kansanhistoria" tai "kansan historia" joka Ruotsin kielessä on "kan sann historia".

 • Sana jota käytämme voi olla monietninen joka tarkoittaa sitä, että yksittäistä sanaa käytetään useissa eri kielissä. Yleensä monietniset sanat ovat tieteel-
  lisiä. Monietnisen sanan merkitys on osittain tai kokonaan sama kaikissa kielissä. Oikein käytettynä monietniset sanat yhdistetään yhteen, useaan tai kaikkiin tieteen aloihin, mutta monietnistä sanaa on käytetty ja käyteään väärin epätieteessä josta sanan väärin käyttö on levinnyt Kansan keskuuteen.

 • Kieli jota käytämme, sillä ilmaisemme henkilökohtaisen ja/tai kansallinen koulu-
  tustasomme ja mielen laatumme. Kielellisgeneettisiä epänormaaleja poikkea-
  vuuksia ovat kaikki sanat jotka loukkaavat yhden tai useamman Etnisen Kan-
  san ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, ihmisoikeuksia tai oikeuksia yleensä. Itsestään selvää on että sellaisten sanojen alkuperä ei ole yksikään Etninen Kansa.